Nerio ohjelmistoratkaisut

Sillanrakentaja

Luomme yhteyksiä. Nerio Oy tuot­taa asiakkaille ohjel­mis­to­rat­kai­suja, jotka kat­ta­vat tieto­kan­toihin ja niiden käsit­telyyn perus­tuvat sovel­lukset. Toi­mimme raja­pinto­jen raken­tajana toi­min­nan­oh­jaus­jär­jes­tel­mien, por­taa­lien ja asiak­kaan ohjelmistorat­kai­suiden välillä.

» Lue lisää


nerio jarjestelma

Monipuolinen

Nerio-jär­jes­tel­män avul­la hal­lin­noit koti­sivujasi ja päi­vi­tät mm. tekstiä ja kuvia verk­koon nopeasti ja helposti. Voit tehdä myös kysely­lomak­keita, luoda uutis­kirjeitä ja esit­teitä yrityksesi ulko­asulla, asia­kas­rekis­teri, tutki­mus­työ­kalu, aineis­to­pan­kki ja paljon muuta.

» Lue lisää


Nerio LKV

Toimialakohtainen

Nerion pal­velut kes­kit­ty­vät yri­tys­ten mark­kinoin­nin ja asiak­kuuk­sien kehit­tämiseen sekä hal­lin­taan hyödyn­täen Nerion järjes­telmän työ­väli­neitä. Olemme eri­kois­tuneet toimi­ala­kohtai­siin rat­kai­sui­hin, jol­loin asiak­kaamme saa­vat par­haan rat­kai­sun toimin­tansa eri haas­teisiin.

» Lue lisää

Liiketoimintasi kumppani Nerio

Nerio tuottaa kokonaisvaltaisia ohjelmistoprojekteja
- asiakashallinnan, viestinnän ja kaupankäynnin sähköiset ratkaisut

Joustava ja helppokäyttöinen Nerio - järjestelmä nopeuttaa sekä tehostaa myynnin ja markkinoinnin materiaalien tuotantoa. Osaamisemme niin liiketoiminnasta kuin ohjelmistoprojektien tuottamisesta antaa pohjan hedelmälliselle kumppanuudelle ja liiketoiminnan kehittämiselle nykyaikaisten ratkaisuiden avulla.

Lisätietoja Nerion toiminnasta antaa kehitysjohtaja Timo Honkanen, puh. 050 414 5910.

Kaikki yhteystiedot